Home
பேசத் தெரிந்த இரண்டு பேர்

சீனிராஜ் சிவகுமார்


அறுசீர் விருத்தம்

பருவத்தில் மொட்டை மாடிப்
    பையனின் பார்வை பட்டுப்
புருவத்தை நெறித்தேன் பாவி
     புறமுதுகு காட்டி விட்டான்.
இருபத்தி நாலைத் தாண்டி
     இரண்டொரு மாசம் ஆச்சு
ஒருபயல் என்முன் தோன்றி
     உயிர்மடல் நீட்ட வில்லை. 1

சென்னையில் பேருந் துக்குள்
     சாதனைப் பெண்ணாய் நாளும்
கன்னிநான் புகுந்து நின்றால்
     கண்களோ காமம் கக்கும்.
இன்னொரு பக்கம் பார்த்தால்
     இருக்கையில் எந்தன் கள்வன்.
புன்னகை செய்து பார்ப்பேன்
     புரியுமா அவன்மூ ளைக்கு? 2

சத்தமாய்ப் பேசிப் பேசிச்
     சாய்த்திடப் பார்க்கும் வாய்கள்
சுத்தமாய்ப் பிடிக்க வில்லை
     சிரிப்பிலும் நேர்மை இல்லை
அத்தனை பேரும் மோசம்
     அவனுடன் மட்டும் பாசம்
உத்தமன் விழியென் மேலே
     உரசவே தவங்கி டந்தேன் 3

பேருந்து நிறுத்தம் வந்தால்
     பார்க்காமல் இறங்கிப் போவான்.
ஈரைந்து நொடிகள் நானும்
     இமைக்காமல் கிறங்கிச் சாவேன்.
தோரியம் யுரேனி யம்போல்
     தோழிநான் மோச மில்லை.
யாரேனும் உதவி செய்தால்
     எமக்குநீர் தெய்வம் ஆவீர் 4

கணிப்பொறித் திரையை விட்டுக்
     கண்களை நகர்த்த மாட்டான்
தனிப்பொறி அமைத்துத் தானா
     தலைவனைப் பிடிக்க வேண்டும்?
உணவினை அருந்தும் போதும்
     உயர்குணம் உயிராய்க் காப்பான்.
கணைகளைத் தொடுத்துப் பார்த்தேன்
     கைகழுவி விட்டுச் சென்றான். 5

தத்துவம் சினிமாப் பாடல்
     தமிழ்மொழி ரசிக னாமே?
அத்தனை பேரும் சொன்னார்
     அறிவிலோர் சிகர மாமே?
வித்தைகள் தெரிந்த போதும்
     விழிமொழி புரிந்த போதும்
புத்தகம் மீது காதல்
     புடவையைப் படிக்க மாட்டான். 6

அமைதியா திமிரா ஒன்றும்
     அறிகிலேன் அவனைப் பற்றி.
சுமையென நினைக்கி றானா
     சுந்தரி இல்லையா நான்?
சமநிலை மாறிச் சிந்தை
     சரிவதேன் தராசைப் போல?
குமைகிறேன் சிரித்துக் கொண்டே,
     கூந்தலை ஒதுக்கிக் கொண்டே. 7

ஒருகரம் தோளைப் பற்ற
     ஒருகரம் முதுகைச் சுற்ற
இருவரும் இணைந்தி ருந்தோம்
     ஈரிழை DNA போல்.
இரவுகள் நெருப்பின் மீது
     ஈரமாய்த் தகிக்கும் போது.
மரபுகள் வாயைக் கட்ட
     மனசினுள் தாகம் தீர்த்தேன். 8

இப்படி வருஷம் மூன்றும்
     இகழ்ச்சியாய்க் கடந்து போக
எப்படிச் சுவாசிக்கின்றேன்
     இருப்பது நிஜமா பொய்யா?
அப்பனே பிள்ளை யாரே
     அட்சதைப் பிச்சை உண்டா?
ஒப்புதல் தந்திருப்பான்
     ஒருமுறை கேட்டிருந்தால். 9

வலைவீசிப் பிடிக்க நண்பன்
     வளைகுடா மீனும் இல்லை
கலைபேசி அவனை வீழ்த்த
     கல்விமான் நானும் இல்லை.
அலைபேசி வழியே அப்பா
     அனுப்பினார் செவிக்குள் தேளை.
விலைபேசி மகனை விற்க
     வருகிறார் யாரோ நாளை. 102007


Best viewed with 1024 by 768 pixels resolution.© www.seenirajsiva.in , All rights reserved.
Home Contact Us